Thứ Bảy, 19 tháng 10, 2013

NHANH TAY CỨU TRỢ

NHANH TAY CỨU TR
( Họa bài " Thương lắm quê ơi " của 
Nguyễn Gia Khanh )

Thiệt hại Miền Trung quá nỗi đau
Thiên tai dồn đuổi tiếp liền nhau :
Nước xô , gió cuốn tan nhà cửa
Mưa xối , lũ dâng ngập lúa màu .
Vượt khó gian nan tường trí dũng
Cứu người nguy hiểm rõ đồng thau .
Ai ơi , trợ giúp vùng mưa bão
Nhanh góp thiện tâm tự buổi đầu .         

Thứ Sáu, 18 tháng 10, 2013

TIẾC THƯƠNG ĐẠI TƯỚNG

TIẾC THƯƠNG ĐẠI TƯỚNG

Hìi «i ! §¹i t­­ưíng ®· xa råi
VÉn sèng y nguyªn víi §Êt Trêi
V¨n- Vâ kiªm toµn, trang tuÊn kiÖt
§øc- Nh©n siªu viÖt, ®Êng hiÒn tµi
Ra ®i, lßng d¹ cßn ư­­u lù ?
Ngo¸i l¹i, t©m hån ®· th¶nh th¬i ?
§¶o YÕn – Vòng Chïa an thÓ ph¸ch
NiÒm tin, kú väng göi Tư­­¬ng lai…


              MẶC NIỆM §ẠI TƯỚNG
                                                                        
NhÑ c¸nh bay lªn câi NiÕt bµn
Lung linh mư­­êi bèn ch÷ tư­­­¬i vµng :
§øc- T©m- TrÝ- Dòng- Nh©n-Trung- TÝn
Tiết - Nhẫn - Liêm - Tài - Hiếu - Nghĩa - Khoan
§¹i nghiÖp vinh quang ngêi sö s¸ch
Cuéc ®êi huyÒn tho¹i s¸ng trÇn gian
Quª h­­ư¬ng- §¶o YÕn ru ngon giÊc
Sèng víi vÜnh h»ng: Tư­­­íng cña d©n .


* Cùng với bài " TIẾC THƯƠNG ĐẠI TƯỚNG " trước đây FL LQT đã đăng , nay có bài cùng tên của thi hữu , nhà Thư pháp Nguyễn Duy Đối gửi tới , xin đăng tiếp ở đây , thân mời các bạn blog cùng đọc .
            

Chủ Nhật, 13 tháng 10, 2013

CẢM XÚC 13 / 10 / 2013

        Đại tướng Võ Nguyên Giáp sinh ngày 25/8/1911 tại làng An xá , xã Lộc thủy , Huyện Lễ thủy , tỉnh Quảng Bình - Từ trần 18h 09 phút , ngày 04/10/2013 - Lễ truy điệu hồi 7h ngày 13/ 10/2013 tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Lê Thánh Tông Hà nội ; 16h cùng ngày Lễ an táng tại quê nhà Vũng Chùa , Đảo Yến , xã Quảng Đông , huyện Quảng Trạch , tỉnh Quảng Bình .
 
CẢM XÚC 13 THÁNG 10   
 
Mắt lệ tràn hướng về nơi truy điệu
Cùng với triệu triệu trái tim già trẻ gái trai
Dù ở Việt nam hay năm châu cuối đất cùng trời
Tôn kính tiếc thương tiễn đưa vị Thiên tài  Đại tướng
Một Đại tướng Nhân dân - Đại tướng Anh hùng
của hành tinh suốt chiều dài hai mươi thế kỷ .
 
Vị tướng chỉ huy một đội quân từ hai bàn tay không
Mà làm nên lịch sđánh thắng các đế quốc to
Giành lại được non sông gấm vóc , 
Dựng xây Tổ quốc ta nước mạnh dân giàu
Anh sáng soi đường cho loài người báp bức khđau    
Lấy chiến tranh nhân dân thắng thực dân đế quốc  .
 
Không lời nào nói hết kỳ công
Không bản văn nào viết đủ tầm nhân hậu
Cuộc đời 103 năm trọn giành cho Dân cho Nước .
Hôm nay theo qui luật cuộc đời , Người đã ra đi
Về với Bác Hồ , với  muôn vàn anh hùng chiến sĩ
Với Tổ tiên , với trời cao như Thánh Gióng , người hiền ...
 
Kính cẩn cúi mình tưởng niệm Bác anh linh
Xin thắp nén hương lòng kính lên Đại tướng
Cầu hương linh Người thanh thản mãi ngàn thu .